Wybieram
spektakl
Wybieram
termin
Wybieram
miejsce
Mój
koszyk
Podsumowanie
zakupów

Teatr Narodowy – Regulamin

Trwa komunikacja...

REGULAMIN DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY ONLINE ORAZ ZASAD UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH
OBOWIĄZUJĄCY W TEATRZE NARODOWYM W WARSZAWIE


Spis treści:

§ 1 Definicje
§ 2 Ogólne zasady sprzedaży online
§ 3 Ogólne zasady uczestnictwa w Wydarzeniu
§ 4 Informacje dla Widzów ze szczególnymi potrzebami
§ 5 Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży online biletów
§ 6 Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży online voucherów
§ 7 Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży online produktów
§ 8 Zwroty
§ 9 Odstąpienie od umowy
§ 10 Reklamacje
§ 11 Zaproszenia
§ 12 Awaria systemu sprzedaży online
§ 13 Ochrona danych osobowych
§ 14 Postanowienia końcowe

§ 1 Definicje

regulamin  niniejszy regulamin Teatru Narodowego w Warszawie dotyczący sprzedaży online biletów i voucherów na Wydarzenia a także produktów związanych ze statutową działalnością Teatru Narodowego oraz zasad uczestnictwa w Wydarzeniach, obowiązujący w Teatrze Narodowym w Warszawie
Teatr Narodowy  państwowa instytucja artystyczna, wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 48/98 prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nr NIP 525-20-59-426, z siedzibą w Warszawie, pod adresem plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa
Teatr  Teatr Narodowy w Warszawie
Wydarzenia  przedstawienia teatralne i inne zdarzenia artystyczne lub upowszechniające kulturę teatralną odbywające się w Teatrze, objęte systemem sprzedaży online
Widz  osoba uprawniona do wstępu na Wydarzenie na podstawie biletu
Kupujący  osoba/podmiot kupująca/y produkt, bilet lub voucher z wykorzystaniem systemu sprzedaży system
sprzedaży online  system informatyczny Teatru umożliwiający sprzedaż przez Teatr biletów i voucherów na Wydarzenia oraz sprzedaż produktów, za pośrednictwem strony internetowej bilety.narodowy.pl
sprzedaż online  sprzedaż biletów i voucherów na Wydarzenia oraz sprzedaż produktów dokonywana za pośrednictwem strony internetowej bilety.narodowy.pl
bilet – dokument zawierający tytuł, datę i miejsce Wydarzenia uprawniający do wstępu na Wydarzenie
zaproszenie  ozdobny druk stanowiący dokument uprawniający do udziału w Wydarzeniu, zawierający tytuł, datę i miejsce Wydarzenia
voucher  bilet otwarty o określonym terminie ważności, niezawierający tytułu, daty i miejsca Wydarzenia, umożliwiający wymianę na bilet na konkretne Wydarzenie dostępne w systemie sprzedaży online
produkty  wydawnictwa Teatru, tj. książki, plakaty, programy oraz inne produkty związane ze statutową działalnością Teatru, dostępne w ramach sprzedaży online, nie będące Wydarzeniami
pay-by-link  system informatyczny umożliwiający wykonanie szybkiej, bezpiecznej i wygodnej płatności online za dokonane zakupy, automatycznie generujący w bankowości internetowej gotowy przekaz pieniężny, który po zatwierdzeniu przez  Kupującego jest realizowany na rzecz Odbiorcy
Operator płatności  dostawca usługi systemu/systemu informatycznego z zakresu szybkich płatności online
Odbiorca  podmiot, na rzecz którego realizowana jest płatność  
zamówienie online  złożenie przez Kupującego zamówienia poprzez wypełnienie i doręczenie Teatrowi formularza online dostępnego na stronie internetowej bilety. narodowy.pl
strona internetowa  www.narodowy.pl

§ 2  Ogólne zasady sprzedaży online

 1. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży online biletów i voucherów na Wydarzenia oraz produktów.
 2. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym bilecie, voucherze i produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży online pomiędzy Kupującym a Teatrem następuje za pośrednictwem strony internetowej Teatru bilety.narodowy.pl i wymaga spełnienia następujących warunków:
  1)    podania danych Kupującego: imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, adresu e-mail (uwaga: należy sprawdzić, czy podany adres e-mail jest prawidłowy, w przypadku błędu w adresie otrzymanie wiadomości potwierdzającej dokonanie transakcji będzie niemożliwe), a także numeru NIP, jeśli Kupującym nie jest osoba fizyczna,
  2)    zaakceptowania przez Kupującego warunków regulaminu,
  3)    złożenia przez Kupującego zamówienia online,
  4)    uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem, płatnością pay-by-link lub kartą płatniczą,
  5)    otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 4. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia online.
 5. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego.
 6. Brak potwierdzenia przez bank Kupującego opłaty za zamówienie w ciągu 120 minut od wysłania zamówienia online powoduje automatyczne anulowanie zamówienia online.
 7. Płatności pay-by-link obsługiwane są przy użyciu systemu płatniczego zewnętrznego operatora płatności internetowych wskazanego na stronie internetowej Teatru, zwanego dalej Operatorem płatności.
 8. Teatr nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego obsługiwanego przez Operatora płatności, o którym mowa w pkt. 7 powyżej oraz za działania lub zaniechania Operatora płatności.
 9. Do ceny każdego biletu, vouchera i produktu zakupionego online będzie doliczana prowizja z tytułu obsługi płatności przez Internet, pobierana przez Operatora płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej. O wysokości prowizji Kupujący zostanie poinformowany w trakcie realizacji transakcji.
 10. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2017 r. poz. 2454) sprzedaż objęta regulaminem nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 11. Wraz z potwierdzeniem realizacji zamówienia wysłanym na adres e-mail Kupującego, Kupujący otrzymuje fakturę VAT. W formularzu zamówienia online należy podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Jeśli Kupującym nie jest osoba fizyczna należy podać numer NIP.

§ 3 Ogólne zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Zakup biletu i vouchera oznacza akceptację przez Kupującego niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją przez Widza regulaminu, którego zapisy Widz jest zobowiązany przestrzegać.
 3. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze, w tym odwołania przedstawienia, bez podania przyczyny. W przypadku zmian w repertuarze lub odwołanego spektaklu Teatr nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z dojazdem na Wydarzenie i za prowizję od sprzedaży.
 4. Zakupiony bilet stanowi dokument uprawniający do wstępu na Wydarzenie, którego dotyczy.
 5. Bilet podlega weryfikacji w momencie wejścia na Wydarzenie – po zeskanowaniu czytnikiem kodu nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.
 6. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za vouchery i bilety uszkodzone lub zgubione przez Kupującego. W przypadku zgubienia biletu na Wydarzenie, Teatr w miarę możliwości ułatwi Widzowi zakup wejściówki na Wydarzenie.
 7. Widzowie, którzy kupili bilety w cenie ulgowej, przed wejściem na Wydarzenie zobowiązani są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki. Teatr ma prawo odmówić wstępu na Wydarzenie osobom nieuprawnionym do zniżki.
 8. Wydarzenia rozpoczynają się punktualnie.
 9. Widz powinien przybyć do Teatru z odpowiednim wyprzedzeniem. Spóźnieni Widzowie będą wpuszczani na widownię dopiero po przerwie. W przypadku spektakli o niestandardowym układzie widowni i bez przerwy, Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. 
 10. Na terenie Teatru oraz podczas Wydarzeń dzieci mogą pozostawać wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 11. Podczas Wydarzeń obowiązuje zakaz filmowania, fotografowania i nagrywania dźwięku.
 12. Na widowni obowiązuje zakaz używania urządzeń emitujących sygnały dźwiękowe i świetlne. Widzowie przebywający na widowni zobowiązani są do wyłączenia sygnałów w takich urządzeniach.
 13. Na widowni obowiązuje zakaz jedzenia i spożywania napojów.
 14. Na terenie Teatru obowiązuje zakaz używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz zakaz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 15. Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię lub wyprosić z widowni osoby naruszające zasady opisane w punktach 10, 11, 12, 13, 14 niniejszego paragrafu bez prawa do zwrotu należności za bilet.
 16. Teatr ma prawo odmówić wejścia do budynku Teatru lub wyprosić z budynku Teatru osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 17. Teatr udostępnia widzom miejsca zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, stosując ewentualne ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii a także podczas obowiązywania przepisów prawa służących zwalczaniu zagrożenia o charakterze innym niż epidemiczne.
 18. Na widowni Widz może zająć wyłącznie miejsce wskazane na bilecie, za wyjątkiem wejściówki. W przypadku wejściówki Widz zajmuje miejsce wskazane przez obsługę widowni Teatru.
 19. Zasady korzystania z szatni obowiązujące w dniu Wydarzenia, zamieszczone są na stronie internetowej Teatru.
 20. Zasady korzystania z bufetu obowiązujące w dniu Wydarzenia, zamieszczone są na stronie internetowej Teatru.
 21. Na terenie Teatru nie ma możliwości przechowania bagażu.
 22. Teatr zastrzega sobie prawo do wprowadzenia na terenie Teatru obostrzeń związanych z bezpieczeństwem, wynikających z obowiązujących w dniu Wydarzenia przepisów. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa aktualizowane są na bieżąco i udostępniane na stronie internetowej Teatru.

§ 4 Informacje dla Widzów ze szczególnymi potrzebami

 1. Sala Bogusławskiego, scena przy Wierzbowej im. Jerzego Grzegorzewskiego i scena Studio są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami poruszających się na wózkach inwalidzkich z wyłączeniem spektakli z niestandardowym układem widowni.
 2. Informujemy o konieczności zgłoszenia szczególnych potrzeb w momencie zakupu biletów lub podczas ich telefonicznej rezerwacji pod numerami telefonów: 22 69 20 604, 22 69 20 664 lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: pomoc_bilety@narodowy.pl. Pozwoli to zadbać o odpowiednią organizację wizyty w Teatrze. Informacja o godzinach pracy telefonicznej rezerwacji biletów aktualizowana jest na bieżąco i umieszczona na stronie internetowej Teatru.
 3. Bilety dla Widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla ich opiekunów są dostępne w sprzedaży bezpośredniej oraz za pośrednictwem rezerwacji telefonicznej. Ze względu na układ widowni na poszczególnych Wydarzeniach liczba miejsc dla Widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich jest różna i zależy od układu widowni danego Wydarzenia.
 4. Widzowi ze szczególnymi potrzebami w zakresie ruchu poruszającemu się na wózku inwalidzkim, który nie może zająć miejsca numerowanego na widowni i jego opiekunowi, przysługuje prawo do zakupu biletów w cenie wejściówki. Bilety w cenie wejściówki można rezerwować telefonicznie, natomiast w sprzedaży bezpośredniej są dostępne wyłącznie w dniu Wydarzenia na godzinę przed jego rozpoczęciem w kasie Teatru.
 5. Widzowi ze szczególnymi potrzebami w zakresie ruchu poruszającemu się na wózku inwalidzkim, który może zająć miejsce numerowane na widowni i jego opiekunowi przysługuje prawo do zakupu biletów ulgowych.
 6. Teatr dysponuje systemem elektronicznych urządzeń wspomagających słyszenie. Umożliwiają one osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie słuchu indywidualny odsłuch akcji scenicznej. Słuchawki do indywidualnego odsłuchu można wypożyczyć u pracowników Teatru odpowiedzialnych za obsługę widowni. Teatr zapewnia Widzom urządzenia zdezynfekowane przy użyciu płynu odkażającego o szerokim działaniu bakterio, grzybo i wirusobójczym. Wykaz scen i lista Wydarzeń objętych indywidualnym odsłuchem akcji scenicznej są dostępne na stronie www.narodowy.pl.

§ 5 Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży online biletów

 1. Kupujący, w formularzu zamówienia online, wybiera jedną z następujących form otrzymania biletu: „wydruk własny biletu” albo „odbiór biletu w kasie” Teatru.
 2. W przypadku zaznaczenia opcji o odbiorze biletu zakupionego online w kasach Teatru, po spełnieniu warunków, o których mowa w § 2 pkt 3 ppkt. 1) do 4) regulaminu, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie realizacji transakcji, wraz z numerem zamówienia i fakturą VAT. Odbiór biletów musi nastąpić najpóźniej 30 minut  przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 3. Kasy biletowe Teatru czynne są zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej Teatru.
 4. Warunkiem odbioru w kasach biletowych Teatru biletów zakupionych online jest podanie kasjerowi Teatru numeru zamówienia, który został przesłany na adres e-mail wskazany w formularzu złożonego zamówienia online.
 5. Teatr nie odpowiada za skutki przekazania przez Kupującego otrzymanego numeru zamówienia osobom nieuprawnionym.
 6. W przypadku zaznaczenia opcji wydruk własny biletu, po spełnieniu warunków, o których mowa w § 2 pkt 3 ppkt. 1) do 4) regulaminu, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie realizacji transakcji zakupu biletu online, wraz z numerem zamówienia i fakturą VAT. Bilet oraz faktura VAT są dostarczane w plikach zapisanych w formacie PDF. Bilet  należy wydrukować i okazać w momencie wejścia na widownię. Do wydruku biletu należy używać białego papieru w formacie A4, tak aby wydrukowany kod kreskowy był dobrze widoczny. Wydrukowanego biletu nie należy zginać w miejscach, w których widoczny jest kod kreskowy, który pozwala na weryfikację biletu w momencie wejścia na Wydarzenie.
 7. Prawidłowo wydrukowany bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu, którego dotyczy.
 8. Bilet podlega weryfikacji w momencie wejścia na Wydarzenie – po zeskanowaniu czytnikiem kodu nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.
 9. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zgubione przez Kupującego. W przypadku zgubienia biletu, Teatr, w miarę możliwości, ułatwi Kupującemu zakup wejściówki na Wydarzenie. Wejściówka w takiej sytuacji uprawnia Kupującego do udziału w Wydarzeniu i zajęcia miejsca na widowni wskazanego przez obsługę widowni.
 10. Sprzedaż online biletów na określone Wydarzenie kończy się na 2 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia. W przypadku wybranych Wydarzeń, Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany godziny zamknięcia sprzedaży online. Teatr poinformuje o zmianie godziny zamknięcia sprzedaży online na stronie internetowej Teatru.
 11. W systemie sprzedaży online można kupić bilety w cenie pełnopłatnej, ulgowej i specjalnej.
 12. Bilety w cenie ulgowej przysługują: uczniom, studentom (do ukończenia 26. roku życia), doktorantom, nauczycielom, osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom oraz osobom ze szczególnymi potrzebami, pod warunkiem posiadania dokumentu uprawniającego do zniżki.
 13. Widzowie ze szczególnymi potrzebami w zakresie ruchu poruszający się na wózkach inwalidzkich, którzy nie mogą zająć miejsca numerowanego na widowni, mają prawo do zakupu biletów w cenie wejściówek w kasach Teatru, zgodnie z postanowieniami § 4 pkt. 4.
 14. Osoby, które kupiły w systemie sprzedaży online bilety w cenie ulgowej, przed wejściem na Wydarzenie zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki. Teatr ma prawo odmówić wejścia na Wydarzenie osobom nieuprawnionym do zniżki. W Teatrze nie obowiązują dopłaty do biletów wyrównujące różnice w cenach.
 15. Teatr zastrzega sobie prawo do nieudzielania zniżek na wybrane Wydarzenia.
 16. Na premiery organizowane przez Teatr obowiązują wyłącznie bilety w cenie pełnopłatnej, a także, o ile Dyrektor Teatru nie postanowi inaczej, wejściówki.
 17. System sprzedaży online umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jedno Wydarzenie.
 18. W celu zakupu większej liczby biletów niż określona w pkt. 17 powyżej konieczny jest kontakt Kupującego z telefoniczną rezerwacją biletów Teatru pod numerami: 22 69 20 604, 22 69 20 664. Informacja o godzinach pracy telefonicznej rezerwacji biletów aktualizowana jest na bieżąco i umieszczona  na stronie internetowej Teatru.
 19. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów online w każdej chwili, bez podawania przyczyn. Teatr poinformuje o zakończeniu sprzedaży biletów online na stronie internetowej Teatru.
 20. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie jest równoznaczny z brakiem dostępności biletów w kasach biletowych Teatru.

§ 6 Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży online voucherów

 1. Teatr oferuje w sprzedaży vouchery jednoosobowe i vouchery dla dwojga. Szczegółowe informacje dotyczące cen voucherów aktualizowane są na bieżąco i publikowane na stronie internetowej Teatru i widoczne przy zakupie vouchera.
 2. Kupujący kupuje voucher składając zamówienie za pomocą formularza zamówienia online.
 3. Voucher zakupiony online jest dostępny wyłącznie w formie samodzielnego wydruku w domu.
 4. Po spełnieniu warunków, o których mowa w § 2 pkt 3 ppkt. 1) do 4) regulaminu dotyczących zakupu vouchera, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie realizacji transakcji, wraz z numerem zamówienia i fakturą VAT. Voucher oraz faktura VAT są dostarczane w plikach zapisanych w formacie PDF. Do wydruku vouchera należy używać białego papieru w formacie A4, tak aby wydrukowany kod kreskowy był dobrze widoczny. Wydrukowanego vouchera nie należy zginać w miejscach, w których widoczny jest kod kreskowy, który pozwala na weryfikację vouchera w momencie jego zamiany na bilet na konkretne Wydarzenie.
 5. Prawidłowo wydrukowany voucher nie jest dokumentem uprawniającym do wstępu na Wydarzenie. Tylko wymieniony z vouchera bilet/bilety na konkretne Wydarzenie uprawnia do wstępu na to Wydarzenie.
 6. Voucher może zostać wymieniony przez Kupującego na jeden lub więcej biletów zarówno w kasie Teatru, jak i w systemie sprzedaży online.
 7. Wymiana vouchera na bilet/bilety na określone Wydarzenie w kasie Teatru jest możliwa najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia, pod warunkiem dostępności wolnych miejsc na Wydarzeniu.
 8. Voucher nie podlega wymianie na bilet/bilety na Wydarzenie w przypadku, gdy:
  1)    cena biletu pełnopłatnego na to Wydarzenie przekracza cenę zakupu vouchera jednoosobowego,
  2)    cena zakupu vouchera dla dwojga jest niższa niż suma cen dwóch biletów pełnopłatnych na to Wydarzenie lub/i
  3)    gdy decyzją Teatru, o której Teatr poinformował za pośrednictwem strony internetowej, bilety na dane Wydarzenie nie podlegają wymianie z vouchera.
 9. Każdy voucher posiada określony termin ważności, który jest oznaczony na blankiecie vouchera. Informacje dotyczące terminów ważności dostępne są na stronie internetowej Teatru i widoczne przy zakupie vouchera.
 10. Wymiana vouchera na bilet/bilety na określone Wydarzenie w systemie sprzedaży online jest możliwa najpóźniej na 2 (dwie) godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia, z zastrzeżeniem dostępności wolnych miejsc. W przypadku wybranych Wydarzeń, Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany godziny zamknięcia sprzedaży online. Teatr poinformuje o zmianie godziny zamknięcia sprzedaży online na stronie internetowej Teatru.
 11. Voucher podlega weryfikacji w momencie jego wymiany na bilet/bilety na wybrane Wydarzenie – po użyciu kodu vouchera nie ma możliwości ponownego wykorzystania vouchera.
 12. Wymiana vouchera na bilet/bilety po upływie terminu ważności vouchera nie jest możliwa.
 13. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za vouchery lub bilety wymienione z vouchera, które zostały uszkodzone lub zgubione przez Kupującego, a także udostępnione osobom trzecim. W przypadku zgubienia vouchera lub biletów wymienionych z vouchera, Teatr, w miarę możliwości, ułatwi Kupującemu zakup wejściówki na Wydarzenie. Wejściówka w takiej sytuacji uprawnia Kupującego do udziału w Wydarzeniu i zajęcia miejsca na widowni wskazanego przez obsługę widowni.
 14. System sprzedaży biletów online umożliwia wymianę nie więcej niż 10 pojedynczych voucherów na jedno Wydarzenie w jednym zamówieniu. Prawidłowa wymiana kilku voucherów w jednym zamówieniu wymaga zaznaczenia „biletu voucher” w polu „wybierz kategorię biletu lub voucher”, wpisania w pole „wykorzystaj voucher” kodu vouchera, wyboru sposobu dostawy i przeliczenia wartości koszyka dla każdego vouchera pojedynczo.
 15. W celu umożliwienia przez Teatr wymiany większej liczby voucherów niż określona w pkt. 14 powyżej, konieczny jest kontakt Kupującego z telefoniczną rezerwacją biletów pod numerami: 22 69 20 604, 22 69 20 664. Informacja o godzinach pracy telefonicznej rezerwacji biletów aktualizowana jest na bieżąco i umieszczona na stronie internetowej Teatru.
 16. Brak możliwości wymiany vouchera na bilet za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie jest równoznaczny z brakiem biletów w kasach biletowych Teatru.

§ 7 Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży online produktów

 1. Na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia online dotyczącego sprzedaży produktów, zostaje przesłane potwierdzenie realizacji transakcji sprzedaży online produktów, wraz z numerem zamówienia i fakturą VAT. Faktura VAT jest dostarczana w pliku zapisanym w formacie PDF.
 2. Podczas składania zamówienia online dotyczącego sprzedaży produktów należy wybrać jedną z dwóch dostępnych opcji odbioru produktu: „odbiór osobisty produktów” lub „wysyłka produktów”. W przypadku wyboru opcji „wysyłka produktów” należy podać poprawne dane w formularzu „dane do wysyłki”.
 3. W przypadku gdy Kupujący w formularzu zamówienia online dotyczącego sprzedaży produktów zaznaczył opcję „odbiór osobisty produktów” zobowiązany jest odebrać zamówiony produkt w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o możliwości odbioru, w kasie Teatru przy placu Teatralnym 3, od wtorku do piątku w godzinach pracy kasy. O możliwości odbioru Kupujący zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany przez Kupującego w złożonym zamówieniu online. Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany warunków odbioru osobistego w sytuacji ograniczenia działalności Teatru i zamknięcia kas. Informacja o pracy kasy Teatru przy placu Teatralnym 3 aktualizowana jest na bieżąco i udostępniona na stronie internetowej Teatru.
 4. Warunkiem odbioru zamówionego produktu jest podanie numeru zamówienia, który został przesłany na adres e-mail wskazany przez Kupującego w złożonym zamówieniu online.
 5. Teatr nie odpowiada za skutki przekazania przez Kupującego otrzymanego numeru zamówienia osobom nieuprawnionym.
 6. W przypadku gdy Kupujący podczas składania zamówienia zaznaczył opcje „wysyłka produktów”, przesyłka zostanie wysłana do Kupującego w terminie 3 dni roboczych od wpływu należności.
 7. Produkty pozostają własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego.
 8. Jeśli podczas składania zamówienia na produkty zostanie wybrana opcja „wysyłka produktów” do ceny zamówienia doliczone zostaną koszty przesyłki. Aktualna informacja o wysokości opłaty za przesyłkę zamieszczona jest na stronie internetowej księgarni Teatru i widoczna przy wyborze sposobu dostawy.
 9. Przesyłki dostarcza Poczta Polska, produkty są dostarczane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 8 Zwroty

 1. Teatr nie prowadzi żadnej wymiany biletów oraz voucherów, ani na gotówkę ani na inne Wydarzenie, za wyjątkiem biletu wymienionego z vouchera, w przypadku, o którym mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Zwroty biletów w systemie sprzedaży online możliwe są wyłącznie w przypadku odwołania Wydarzenia lub zmiany repertuaru. Przez zwrot biletu w przypadku biletu kupionego w systemie sprzedaży online należy rozumieć wyłącznie zwrot kwoty wpłaconej przez Kupującego z tytułu zakupu biletu bez uwzględnienia prowizji od sprzedaży, a w przypadku biletu wymienionego z vouchera, przez zwrot biletu należy rozumieć wyłącznie wymianę biletu na inne Wydarzenie.
 3. Informacje o Wydarzeniach odwołanych oraz o zmianie repertuaru są przekazywane na adres e-mail podany w formularzu zamówienia online.
 4. W przypadkach, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, zwrot wpłaconej przez Kupującego kwoty nastąpi, za pośrednictwem systemu sprzedaży online na konto, z którego Kupujący dokonał wpłaty, po wcześniejszym wystawieniu faktury korygującej.

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, wyłącznie w odniesieniu do umowy sprzedaży online produktów, ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktu, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od, odpowiednio, daty osobistego odbioru produktu albo daty doręczenia przesyłki z produktem, pod warunkiem, że produkty nie były używane ani nie noszą śladów zniszczenia.
 2. Kupujący odstępuje od umowy sprzedaży produktu składając Teatrowi jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktu. Kupujący może przy tym skorzystać ze wzoru formularza, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktu może być złożone osobiście, przesłane listem lub pocztą elektroniczną z wykorzystaniem następujących danych: Teatr Narodowy, plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, e-mail: kancelaria@narodowy.pl.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Teatr prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy w wersji pisemnej.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane przed upływem terminu odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.
 6. Produkt należy zwrócić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, wraz z otrzymanym numerem zamówienia i wydrukowaną fakturą VAT oraz dopiskiem „ZWROT”, na adres Teatru (plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa). Strony zgodnie uznają termin za zachowany, jeżeli produkt zostanie odesłany przed upływem 14 dni.
 7. Pieniądze zostaną zwrócone w terminie 14 dni roboczych od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie wcześniej jednak niż przed zwrotem produktu Teatrowi, płatnością pay-by-link na konto, za pośrednictwem którego Kupujący zapłacił za produkt. Teatr zwróci kwotę równą cenie zapłaconej przez Kupującego za produkt powiększoną o koszt najtańszej opcji przesyłki pocztowej.
 8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu wynikającej z korzystania z produktu w sposób inny niż wynika to z charakteru, cech lub funkcjonowania produktu.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy sprzedaży biletów na Wydarzenia ani voucherów zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2020, poz. 287 ze zm.).

§ 10 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące sprzedaży online biletów i voucherów wymagają pisemnego zgłoszenia reklamacji na adres poczty elektronicznej Teatru: pomoc_bilety@narodowy.pl w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji.
 2. Rozpatrzenie reklamacji dotyczącej sprzedaży online biletów i voucherów nastąpi nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Teatr reklamacji dotyczącej sprzedaży online biletów i voucherów, Teatr zwróci Kupującemu równowartość ceny biletów bez uwzględnienia prowizji od sprzedaży.
 4. Reklamacje dotyczące sprzedaży online produktów wymagają pisemnego zgłoszenia reklamacji na adres poczty elektronicznej Teatru: pomoc_bilety@narodowy.pl w terminie 2 (dwóch) dni roboczych, odpowiednio od dnia doręczenia przesyłki z produktem albo odbioru produktu w siedzibie Teatru, w  zależności od wybranej opcji.
 5. Reklamacji dotyczącej sprzedaży online produktów podlegają wyłącznie produkty zawierające wady tkwiące w sprzedanym produkcie lub powstałe podczas dostawy przez Teatr.
 6. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej sprzedaży online produktów jest doręczenie produktu na adres siedziby Teatru (plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa) wraz z numerem zamówienia, wydrukowaną fakturą VAT i opisem przyczyn reklamacji, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 7. Reklamacje dotyczące sprzedaży online produktów rozpatrywane są w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia doręczenia produktu wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Teatr reklamacji dotyczącej sprzedaży online produktów, zareklamowany produkt zostanie wymieniony na inny egzemplarz, a jeśli będzie to niemożliwe, Teatr zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu.

§ 11 Zaproszenia

 1. Na prośbę Widza, bilety zakupione online na Wydarzenie i bilety wymienione z vouchera na Wydarzenie, mogą być przepisane na druk zaproszenia w kasach Teatru, w godzinach pracy kas. Zakupione bilety pozostają w ewidencji rozliczeniowej Teatru.
 2. Na zaproszeniu umieszczony zostanie: tytuł Wydarzenia, data i godzina rozpoczęcia oraz numer rzędu i miejsce.

§ 12 Awaria Systemu sprzedaży online

 1. W przypadku nagłej awarii Systemu sprzedaży online biletów, Teatr zawiesza sprzedaż biletów do czasu jej usunięcia. Na Wydarzenie wpuszczani są tylko Widzowie, którzy posiadają bilet uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu.
 2. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku awarii, o której mowa w ust. 1, w szczególności nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych w związku z przyjazdem na Wydarzenie.

§ 13 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego/Widza w procesie sprzedaży biletów, voucherów oraz produktów jest Teatr.
 2. Podanie przez Kupującego/Widza danych osobowych w procesie sprzedaży biletów, voucherów oraz produktów jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr danych osobowych wskazanych przez Kupującego/Widza w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym/Widzem, w celu sprzedaży biletów, voucherów oraz produktów.
 3. Dane osobowe są przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr z zachowaniem wymogów  ochrony danych osobowych określonych w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innych obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego dotyczących ochrony danych osobowych.
 4. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w obowiązującym prawie, a ich przestrzeganie nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba IOD, z którą można kontaktować się pod adresem iodo@narodowy.pl, lub przesyłając korespondencje na adres Teatru.
 5. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo nieograniczonego dostępu do nich, jak również do ich poprawiania, uaktualniana, usunięcia, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Kupujący/Widz wyraża zgodę na wykonywanie przez Teatr na danych osobowych wszelkich możliwych i dozwolonych prawem operacji w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla realizacji wskazanych w regulaminie celów przetwarzania danych osobowych. W szczególności Teatr jest upoważniony do utrwalania, przechowywania i usuwania danych osobowych Kupujących/Widzów.
 7. Kupujący/Widz ma prawo swobodnego i bezpłatnego dostępu do swoich danych osobowych  w każdym czasie, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. W każdej chwili, Kupującemu/Widzowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów, voucherów i produktów przez Kupującego. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz w kasach biletowych Teatru.
 3. Informacje na temat repertuaru, cen biletów oraz godzin pracy telefonicznej rezerwacji biletów oraz kas biletowych Teatru aktualizowane są na bieżąco i publikowane na stronie internetowej Teatru.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr. 1

 


                                                                                                                                                                                                                           Miejscowość, data ______________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
/imię i nazwisko Kupującego
adres Kupującego/ adres poczty elektronicznej:
Teatr Narodowy
plac Teatralny 3
00-077 Warszawa


                                                                                                                Oświadczenie o odstąpieniu od umowy


Ja, [imię i nazwisko Kupującego] ______________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów /nazwa, tytuł, liczba/:     
__________________________________
__________________________________
__________________________________

 

Data zawarcia umowy sprzedaży __________________________________

 


                                                                                                                                                                                                                                                    ___________________________
                                                                                                                                                                                                                                                               Podpis Kupującego